skip to main content

Xu Lab

Yi Xu

Yi Xu, PhD

Associate Professor
Center for Infectious and Inflammatory Diseases
2121 W. Holcombe Blvd.
Houston, TX 77030
713.677.7570