skip to main content

Lab Members

Fen Wang

Fen Wang, PhD

Professor
Center for Translational Cancer Research
2121 W. Holcombe Blvd
Houston, TX 77030
713.677.7520
Fen Wang's bio »

Fen Wang